FETHİYE-GÖCEK KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİÄİN TESPİTİ PROJESİ

FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ  
KARASAL BİYOLOJİK ÇEÅžİTLİLİÄžİN TESPİTİ PROJESİ
 
          AMAÇ: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik ÇeÅ?itliliÄ?in Tespiti Projesi ile; doÄ?al, tarihi, kültürel deÄ?erleri ve sosyoekonomik yapıyı bütünleÅ?ik alan yönetimi yaklaÅ?ımı ile sürdürülebilirlik anlayıÅ?ına uygun Å?ekilde planlayarak korumak ve yönetmek stratejisinden hareketle Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak Yönetim Planına altlık oluÅ?turmak üzere, karasal alanda (465 km2) biyolojik çeÅ?itliliÄ?in tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi gerçekleÅ?tirilmiÅ? olup tehditler ve koruma önlemleri ortaya konulmuÅ?tur.
 
            Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi; MuÄ?la ili, Fethiye ilçesinde yer almakta olup 6 belde ve 6 köyden oluÅ?maktadır. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, MuÄ?la ilinin Akdeniz Bölgesi sınırları içinde ve güneydoÄ?usunda yer alır. MuÄ?la’nın yaklaÅ?ık 120 km güney doÄ?usunda yer almaktadır. Mendos DaÄ?ı’nın eteÄ?inde, iç körfezin hemen doÄ?u kenarında bulunmaktadır.
 
                 
                                                                                              Alysso Genistetum acanthocladae birliÄ?i
 
            Yapılan ÇalıÅ?malar: Proje kapsamında bölgedeki bitki toplulukları, EUNIS habitat sınıfları, bitki türleri, memeli, kuÅ?, iki yaÅ?amlı, sürüngen ve böcek türleri üzerine ayrıntılı çalıÅ?malar yapılmıÅ?tır.
 
            Özel Çevre Koruma Bölgesinde 6 farklı bitki topluluÄ?u tespit edilmiÅ?tir. Periploco graecae-Liquidambaretum orientalis, Aetheorhizo bulbosae-Pinetum brutiae, Quercus aucheri-Oleetum europaeae, Lilio-Arbutetum andrachnea, Alysso-Genistetum acanthocladae ve Cladio-Schoenetum nigricantis birlikleri alanda bulunan birliklerdir. Aetheorhizo bulbosae-Pinetum brutiae, Quercus aucheri-Oleetum europaeae birlikleri ülkemiz için endemiktir.   
     
            Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi floristik açıdan oldukça zengindir. Alanda yapılan floristik çalıÅ?malar sonucunda 71 familyaya ait 261 cins ve bu cinslere ait de 408 takson tespit edilmiÅ?tir. Bu taksonlardan 52’si ülkemize özgü endemiktir.
 
 
                
                                  Cyclamen alpina                                          Fritillaria acmopetala ssp. acmopetala
 
                   
 
                                           Onosma frutescens                                                               Phlomis leucophracta
 
            Bölgede 17 memeli türü tespit edilmiÅ? olup bu türler arasında ülkemiz için endemik bir tür bulunmamaktadır. Tespit edilen türlerden IUCN koruma kriterlerine göre Zarar Görebilir (VU) statüsünde olan Myotis capaccinii (Uzunparmaklı Yarasa) hariç diÄ?er bütün türler DüÅ?ük Risk (LC) statüsünde yer almaktadır. Bölge için en önemli memeli türü Lutra lutra’ dır (su samuru).
 
            Fethiye-Göcek ÖÇKB sınırları içinde 126 kuÅ? türü saptanmıÅ?tır. Bölgenin kuÅ?lar açısından en önemli alanları Kocagöl, Baldırnaz Gölü ve Küçük Dalyan Gölü ve çevresindeki sulak alanlardır.
 
            Bölge 6 iki yaÅ?amlı ve 18 sürüngen türünü de barındırmaktadır. Bölgede tespit edilen Lyciasalamandra fazilae endemik bir türdür ve lUCN koruma kriterlerine göre “Tehlike Altında” (EN) olan türler içindedir. Bu tür Türkiye’de sadece Gökbel-Dalyan ile Fethiye arasındaki bölgede yayılıÅ? göstermektedir.
 
                  
                             Lyciasalamandra fazilae                                                Sciurus anomalus (sincap)
 
            Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde, yükseklik farklarının çok olmaması, bitki örtüsünün genelde tüm alanda benzer daÄ?ılıÅ? göstermesi ve alanın büyük bir kısmının orman habitatlarıyla örtülü olması nedeniyle böcek gruplarının daÄ?ılımı bakımından bir homojenlik göze çarpmaktadır. Bölgede 117 böcek türü tespit edilmiÅ?tir. Böcek türleri içinde endemik tür tespit edilememiÅ? olup IUCN tehlike kategorisi belirlenmiÅ? tüm türlerin tehlike kategorisi DüÅ?ük Risk’tir (LC).
 
            Proje kapsamında ayrıntılı biyolojik çeÅ?itlilik envanteri ile birlikte insan kullanımlarının biyolojik çeÅ?itlilik üzerine etkileri de araÅ?tırılmıÅ?, tehditler belirlenmiÅ? ve bu tehditleri ortadan kaldıracak tavsiyeler geliÅ?tirilmiÅ?tir. 
 
            Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bazı alanlar barındırdıÄ?ı tür çeÅ?itliliÄ?i ve insan kullanımları ile iliÅ?kileri bakımından “hassas bölge” olarak tanımlanmıÅ?tır. Bitki ve hayvan türleri için elde edilen sonuçlar üst üste çakıÅ?tırılarak biyolojik çeÅ?itlilik bakımından en önemli alanlar elde edilmiÅ?, bu alanlar da mevcut arazi kullanımları (turizm, yerleÅ?me, ziraat vb.) ile iliÅ?kilendirilerek hassas bölgeler elde edilmiÅ?tir.
 

                      

                               Phylloscopus collybita (Çıvgın)                                                       Parus caeruleus (mavi baÅ?tankara)

 

                     

                                        Orthetrum brunneum.                                                                     Nemoptera bipennis