FOÇA KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİÄİN TESPİTİ PROJESİ

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi;İzmir ili, Foça ilçesinden oluÅ?maktadır. Foça, Ege Bölgesinde İzmir İline baÄ?lı 28 ilçe merkezinden biridir. Batıda İzmir Körfezi, doÄ?uda Menemen İlçesi, Kuzeyde Çandarlı Körfezi ile çevrili olan yerleÅ?im alanı İzmir’e yaklaÅ?ık 70 km uzaklıktadır. Foça’ya baÄ?lı 1 bucak ile 5 adet köy bulunmaktadır.
 
 
   
 
            Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik ÇeÅ?itliliÄ?in Tespiti Projesiile; doÄ?al, kültürel deÄ?erleri ve sosyoekonomik yapıyı bütünleÅ?ik alan yönetimi yaklaÅ?ımı ile sürdürülebilirlik anlayıÅ?ına uygun Å?ekilde planlayarak korumak ve yönetmek stratejisinden hareketle, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılan Yönetim Planının uygulama hedefleri doÄ?rultusunda karasal alanda biyolojik çeÅ?itliliÄ?in tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerin ve koruma önlemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; proje çalıÅ?maları devam etmektedir.