IHLARA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİÄİN TESPİTİ PROJESİ

IHLARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK
ÇEÅžİTLİLİÄžİN TESPİTİ PROJESİ
 
 AMAÇ: Bu çalıÅ?mada amaç, doÄ?al ve kültürel deÄ?erleri ve sosyoekonomik yapıyı bütünleÅ?ik alan yönetimi yaklaÅ?ımı ile sürdürülebilirlik anlayıÅ?ına uygun Å?ekilde planlayarak koruma ve yönetim stratejisi belirlemektir. Bu stratejilerin yanı sıra, Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılacak Yönetim Planına altlık oluÅ?turmak üzere, karasal alanda biyolojik çeÅ?itliliÄ?in tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konulması amaçlanmıÅ?tır.
 
             Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi: Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi; Aksaray ili, Güzelyurt ilçesine baÄ?lı 2 belde ve 2 köyden oluÅ?maktadır. Kuzeyde Mamasın Baraj Gölü, Ihlara Vadisi’nin güneydoÄ?usunda bulunan Ilısu Kasabası, doÄ?uda Güzelyurt İlçesi ve batıda Uzunkaya Köyü Özel Çevre Koruma Bölgesi dıÅ?ında bölgenin genel sınırlarını oluÅ?turmaktadır.
Ihlara Vadisi, Hasan DaÄ?ı (3268 m) ve Melendiz (2963 m) DaÄ?ları'nın eteklerinde kurulmuÅ? olan Güzelyurt İlçesine baÄ?lı Ihlara ve Selime Kasabaları ile Yaprakhisar ve Belisırma Köylerini içine almakta ve kuzeybatı yönünde 14 km boyunca uzanmaktadır. Melendiz DaÄ?ı’ndan doÄ?an Melendiz IrmaÄ?ı, Ihlara Kasabası içinden iki tarafı kavak aÄ?açları ile kaplı dik yamaçlar arasından vadiye girip, güney - kuzey yönünde menderesler çizerek Mamasın Barajına ulaÅ?ır. Jeolojik, arkeolojik, etnografik, biyolojik, tarımsal ve turizme yönelik özellik ve etkinliklere sahip Bölgenin doÄ?al ve kültürel deÄ?erler oldukça geniÅ?tir.
 
 
     
 
    
 
 
Yapılan ÇalıÅ?malar: Ihlara Vadisi Özel Çevre Koruma Bölgesi coÄ?rafik olarak İç Anadolu Bölgesi’nde; bitki coÄ?rafyası bakımından ise İran-Turan floristik bölgesi’nde yer almaktadır. ÇalıÅ?ma alanının florasını tespit etmek için yapılan arazi çalıÅ?maları sonucu, 55 familyadan 185 cinse ait 256 takson belirlenmiÅ?tir.
 
AraÅ?tırma alanında tespit edilen taskonlardan 32 tanesi (%12,5) endemiktir. Bu taksonlardan 5 tanesi Türkiye genelinde yaygın olan endemik taksonlardandır. 18 tanesi özellikle araÅ?tırma alanının da bulunduÄ?u İç Anadolu’da yayılıÅ? gösterir. Geriye kalan 9 taksondan 4 tanesi Akdeniz, 3 tanesi DoÄ?u Anadolu’da yayılıÅ? göstermektedir. Geriye kalan Onobrychis stenostachya subsp. krausei ise bu çalıÅ?maya kadar sadece Sivas’tan bilinmektedir.
 
 
    
 
                 Bombus con. Hypericum                                               Cichorium intybus
 
 
    
 
                         Crataegus sp.                                                   Crocus danfordiae
 
 
    
 
Tohumsuz bitkiler baÅ?lıÄ?ı altında ise; 31 fitoplankton türü, 1 ciÄ?erotu türü, 42 karayosun türü, 1 eÄ?reltiotu türü, 4 mantar türü ve 44 liken türü tepit edilmiÅ?tir.
 
     
                           Agrocybe cylindiracea                                                              Colchicum szovitsii
 
Sucul ve karasal omurgasızlar deÄ?erlendirmesinde; 47 zooplankton, 50 sucul böcek türü ve 102 de karasal böcek türü tespit edilmiÅ?tir. Karasal omurgasız türlerinin daÄ?ılım ve çeÅ?itliliÄ?i, birçok daha yüksek organizasyonu birlikler için önem taÅ?ımaktadır. Özellikle kuÅ?, sürüngen, amfibi, yarasa ve memeli türleri için besin kaynaÄ?ını teÅ?kil etmektedir.
 
Melendiz Çayı’nda 5 balık türü tespit edilmiÅ?tir. Bu türlerden Cobitis tursica “EN”, Capoeta pestai ve Oxynemacheilus (Barbatula) eregliensis “CR” ve Squalius cephalus türü ise IUCN kategorilerinden “LC” kategorisinde bulunmaktadır. Fakat IUCN kategorisinde bulunmayan Gobio gymnostethus Melendiz Çayı için endemik bir türdür.
 
Ihlara Vadisi ile çevresinin herpetofaunasının saptanması amacıyla yapılan arazi çalıÅ?maları sonucunda alanda 4 kurbaÄ?a türü, 1 kaplumbaÄ?a türü, 5 kertenkele türü ve 10 yılan türü tespit edilmiÅ?tir.
 
Ayrıca; alanda 10 takımın 32 familyasına ait 94 kuÅ? türü belirlenmiÅ?tir. Bu türlerin 39’u yerli, 29’u yaz göçmeni, 5’i kıÅ? göçmeni ve 21’i transit göçerdir.
 
Yapılan incelemelere göre; 20 memeli türü tespit edilmiÅ? olup, IUCN kategorilerine göre tehdit altında olmadıÄ?ı görülmüÅ?tür.
 
 
    
 
    
 
Ihlara ÖÇK Bölgesi’nde en önemli kaynak su kaynaÄ?ıdır. Türlerde genel olarak bu su kaynaÄ?ı çevresinde bulunmaktadır. Memeli ve kuÅ?lar bu alanı hem su ihtiyacını karÅ?ılamak hem de uygun yerlerde yaÅ?adıkları için kullanmaktadır. Özellikle yarasalar için uygun yaÅ?ama habitatı oluÅ?turan maÄ?ara ve kiliseler proje alanı içinde mevcuttur. Bu da yarasa tür çeÅ?itliliÄ?inin en önemli sebebidir.
 
Alanın kanyon Å?eklinde vadi olması, bir mikroklima özelliÄ?i taÅ?ıması ve sınırlı bir alan için zengin memeli çeÅ?itliliÄ?ine sahip olması ve yarasalar için bölgede çok sayıda uygun barınak içermesi memeliler ve yarasalar için korunması gereken bir habitat sistemi özelliÄ?i göstermektedir.