SAROS KÖRFEZİ KARASAL VE DENİZEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİÄİN TESPİTİ PROJESİ

22.12.2010 tarihli ve 27793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen Saroz Körfezi’nin doÄ?al, kültürel, tarihi, eÄ?itsel ve estetik deÄ?erlerin koruma ve kullanma dengelerinin hassas bir Å?ekilde belirlenmesi; sürdürülebilir bir doÄ?al yaÅ?am için önem arz etmektedir.
 
 
 
            Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal ve Denizel Biyolojik ÇeÅ?itliliÄ?in Tespiti Projesi ile; doÄ?al, tarihi, kültürel deÄ?erleri ve sosyoekonomik yapıyı bütünleÅ?ik alan yönetimi yaklaÅ?ımı ile sürdürülebilirlik anlayıÅ?ına uygun Å?ekilde planlayarak korumak ve yönetmek stratejisinden hareketle Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak Yönetim Planına altlık oluÅ?turmak üzere, karasal (adalar dahil 191,45 km2) ve denizel (adalar hariç 538,76 km2)alanda biyolojik çeÅ?itliliÄ?in tespiti, Barselona SözleÅ?mesi’nin Standart Veri GiriÅ? formatında tanımlanmıÅ? biyotop sınıflandırmasının yapılması, nesli tehlikede olan türlerin saptanması ve elde edilen verilerin Barselona SözleÅ?mesi eki Protokolü olan Biyolojik ÇeÅ?itlilik ve Akdeniz’de Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Kurulmasına Dair Protokol kapsamında geliÅ?tirilen Standart Veri GiriÅ? formatına uygun doldurulması yanı sıra biyolojik çeÅ?itliliÄ?in tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatlarının sınıflandırılması, bölgelenmesi (haritalanması ve zonlama vb.), tehditlerinin ve koruma önlemlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda; proje çalıÅ?maları 06.10.2012 tarihinde baÅ?lamıÅ? olup devam etmektedir.